Lỗi
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character

Tin t?c

 ?u ?i l?n dnh cho cc b ?ang dng T/B?m Merzy ?y cc m?! Ch??ng trnh "Merzy h vng 2017" ???c tri?n khai t? ngy 1/04/2017 31/08/2017 trn ton b? h? th?ng cc c?a hng ton qu?c.

Tm hi?u thm thng tin v? Merzy v cc ch??ng trnh khuy?n mi ??n t? Merzy t?i: http://www.daiphatjsc.com.vn    

[24 gi? ??u tin] Vi?c cho b ?n l v?n ?? ???c m? quan tm nh?t v khi?n m? b?n kho?n r?t nhi?u. 

D?u -liu ch?a nhi?u dinh d??ng quan tr?ng r?t c?n thi?t cho s? pht tri?n c?a b. M?t vi nghin c?u ? pht hi?n ra r?ng nh?ng b m? th??ng xuyn s? d?ng d?u -liu su?t qu trnh mang thai th??ng sinh ra nh?ng ??a tr? c ph?n x?, chi?u cao v cn n?ng t?t h?n. 

Ch?m sc r?ng cho b yu t? nh?ng ngy ??u tin l v cng quan tr?ng. Vi?c ch?m sc r?ng ?nh h??ng tr?c ti?p t?i y?u t? th?m m? v s?c kh?e r?ng c?a b trong t??ng lai.            

Ch? ?? dinh d??ng khoa h?c h? tr? pht tri?n tr no v gic quan cho b ngay t? trong thai k?.

Trang 1/2

Video

Cc chnh sch

H??ng d?n mua hng

B?o m?t thng tin khch hng

Hnh th?c thanh ton v chnh sch v?n chuy?n

Chnh sch b?o hnh v ??i tr? hng

Ph??ng th?c thanh ton

logo-paypal

CNG TY C? PH?N ??I PHT

Tr? s? chnh: ???ng TS3, KCN Tin S?n, B?c Ninh

?i?n tho?i: 0241 373 4786 | Fax: 0241 373 4796

V?n phng ??i di?n: P802, Ta nh 143 ??c Ng?, Ba ?nh, H N?i

?i?n tho?i: 04 6267 3666 | Hotline: 094 605 3456

Email: info@daiphatjsc.com.vn