Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character

Ch? ?? dinh d??ng khoa h?c h? tr? phát tri?n trí năo và giác quan cho bé ngay t? trong thai k?.

M?c dù quá tŕnh thay ??i hoóc môn trong th?i gian mang thai gây nhi?u khó ch?u, song m? luôn ngóng trông nh?ng c? ??ng ??u tiên c?a bé yêu. M? ṭ ṃ v? s? phát tri?n bên trong và nh?n th?c c?a bé v? th? gi?i bên ngoài, mong bé s?m hoàn thi?n 5 giác quan ?? c?m nh?n và ?áp l?i nh?ng câu chuy?n tṛ c?a m?.

polyad

M? có th? t??ng tác v?i bé t? r?t s?m. ?nh: Shutterstock.

Trên th?c t?, vào tu?n th? 3 thai k?, phôi th?n kinh ?ă b?t ??u h́nh thành. H?n 3 tháng sau, khi kích c? c? th? nh? b?ng qu? ?ào, năo b? s? phát tri?n v?i t?c ?? kinh ng?c. Kho?ng 250.000 t? bào th?n kinh xu?t hi?n m?i phút. Chu vi ??u t?ng g?p 25 l?n và th? tích năo t?ng 60 l?n. Không lâu sau, các t? bào này b?t ??u bi?t hóa thành dây th?n kinh và t?o nên 5 giác quan chính g?m xúc, thính, kh?u, v? và th? giác. Nhau thai không c̣n là s?i dây liên k?t duy nh?t gi?a m? và con. Các giác quan giúp bé có nh?ng nh?n bi?t ??u tiên trong ??i, t?o b??c ??m quan tr?ng cho s? phát tri?n trí tu? v? sau và cho m? nhi?u tr?i nghi?m h?nh phúc trong hành tŕnh mang thai.

polyad

M? c?n xây d?ng ch? ?? ?n u?ng khoa h?c và h?p lư, giúp phát tri?n trí năo và giác quan cho bé. ?nh: Shutterstock.

Giai ?o?n này, dinh d??ng và các ho?t ??ng ?ánh th?c giác quan có vai tṛ vô cùng quan tr?ng. S? phát tri?n chóng m?t c?a năo b? ?̣i h?i m? ph?i xây d?ng ch? ?? ?n u?ng khoa h?c và h?p lư, giúp t?ng c??ng h?p thu d??ng ch?t, h? tr? phát tri?n trí năo và giác quan cho bé.

Nh?ng d??ng ch?t thi?t y?u nh? ??m, s?t, k?m, acid folic h? tr? phát tri?n v? giác, kh?u giác, xúc giác và xây d?ng h? mi?n d?ch v??t tr?i. DHA, lutein giúp t?ng c??ng trí năo, th? và thính giác. Trong khi ?ó, choline và phospholipid góp ph?n h? tr? d?n truy?n xung th?n kinh, khi?n bé nh?n bi?t thông tin, nhanh nh?y h?c h?i và thông minh h?n m?i ngày.

polyad

Nh?ng ho?t ??ng ?ánh th?c 5 giác quan giúp m? và bé g?n k?t nhi?u h?n. ?nh: Shutterstock.

M? c?ng ??ng quên các ho?t ??ng ?ánh th?c 5 giác quan, giúp thai nhi phát tri?n trí năo. Nh?ng t??ng tác hàng ngày không ch? khi?n bé nâng cao kh? n?ng nh?n th?c, mà c̣n t?o nên t́nh m?u t? g?n k?t di?u k?. M? có th? v?, ch?m, xoa nh? lên trên thành b?ng; m? nh?c theo khung gi? c? ??nh; t?p th? d?c ??u ??n; n?m nh?ng món ?n ngon và ?a d?ng h??ng v?; ??c sách và chuy?n tṛ v?i bé m?i ngày... Nh?ng cách thai giáo này s? làm gia t?ng k?t n?i th?n kinh, giúp bé t?ng c??ng trí năo và nh?n th?c trong 40 tu?n thai k?.

 

Ngu?n Vnexpress
Tin cũ hơn:

Video

Các chính sách

H??ng d?n mua hàng

B?o m?t thông tin khách hàng

H́nh th?c thanh toán và chính sách v?n chuy?n

Chính sách b?o hành và ??i tr? hàng

Ph??ng th?c thanh toán

logo-paypal

CÔNG TY C? PH?N ??I PHÁT

Tr? s? chính: ???ng TS3, KCN Tiên S?n, B?c Ninh

?i?n tho?i: 0241 373 4786 | Fax: 0241 373 4796

V?n pḥng ??i di?n: P802, Ṭa nhà 143 ??c Ng?, Ba ?́nh, Hà N?i

?i?n tho?i: 04 6267 3666 | Hotline: 094 605 3456

Email: info@daiphatjsc.com.vn