Tr? ?n d?m tr??c 6 tháng tu?i d? b? r?i lo?n tiêu hóa, ít bú m? và thi?u dinh d??ng ?? phát tri?n, do ?ó t?ng nguy c? m?c b?nh.

Phó giáo s? - ti?n s? Nguy?n Th? Lâm, Phó Vi?n tr??ng Vi?n Dinh d??ng Qu?c gia cho bi?t, ? giai ?o?n s? sinh, h? tiêu hóa c?a tr? ch?a phát tri?n hoàn thi?n, ch?a có ?? men tiêu hóa và d?ch tiêu hóa còn ít, ??c bi?t là ch?a có men amylase ?? tiêu hóa tinh b?t. Vì th? n?u ?n d?m s?m tr? d? b? r?i lo?n tiêu hóa v?i bi?u hi?n ??y b?ng, ?i ngoài phân l?n nh?n, mùi chua do không tiêu hóa và h?p th? ???c th?c ?n ngoài s?a.

Theo T? ch?c Y t? Th? gi?i (WHO), tr? ?n b? sung quá s?m có th? ít bú s?a m?, không ???c cung c?p ?? dinh d??ng ?áp ?ng nhu c?u phát tri?n. Bé ?n d?m s?m c?ng t?ng nguy c? m?c b?nh vì thi?u các y?u t? mi?n d?ch có trong s?a m?.

?n b? sung là hình th?c b? sung thêm th?c ?n khác cho tr? ngoài s?a m?. Theo khuy?n ngh? c?a WHO, th?i ?i?m thích h?p cho tr? ?n d?m là tròn 6 tháng tu?i. Hi?n nay nhi?u ng??i quan ni?m cho ?n b? sung s?m tr? s? c?ng cáp h?n và không b? ?ói. Vì v?y, nhi?u bé ?ã ???c cho ?n b? sung t? tháng th? 4, 5 th?m chí t? tháng tu?i th? 3. ?i?u ?ó ?nh h??ng ??n vi?c t?n d?ng ngu?n s?a m?, tr? d? b? r?i lo?n tiêu hóa d?n ??n suy dinh d??ng. Nhi?u bé ???c b? m? ??a ??n Vi?n Dinh d??ng khám do tiêu ch?y kéo dài.

tac-hai-khi-tre-an-dam-qua-som

Ng??c l?i, tr? ?n b? sung mu?n, s?a m? không ?? ?áp ?ng nhu c?u s? ch?m t?ng cân. Tr? có nguy c? thi?u vi ch?t nh? thi?u máu do thi?u s?t, ?nh h??ng r?t l?n ??n s? phát tri?n c? th? ch?t và trí tu?.

Phó giáo s? Lâm khuy?n cáo tr? nên ???c bú m? hoàn toàn trong 6 tháng ??u là t?t nh?t. Ngoài 6 tháng m?i nên cho ?n b? sung. Trong tr??ng h?p m? ph?i ?i làm khi con m?i 4 tháng tu?i, m? có th? t?n d?ng ngu?n s?a m? b?ng cách cho con bú tr??c khi ?i làm, bu?i tr?a tranh th? v? cho bú, t?ng c??ng bú ban ?êm ho?c v?t s?n s?a ?? l?i nhà cho bé. Trong tr??ng h?p s?a m? không ?? thì m?i cho bé ?n s?a công th?c.

Cho tr? ?n d?m ph?i tuân th? nguyên t?c ?n t? loãng ??n ??c, t? ít ??n nhi?u, ban ??u ch? nên ?n 2 b?a m?t tu?n sau ?ó t?ng d?n m?t b?a m?t ngày r?i 2 b?a m?t ngày và t?p làm quen v?i th?c ?n m?i. Tr? m?i t?p ?n b?t thì b?a ??u tiên có th? ?n b?t s?a ho?c b?t th?t ??u ???c.

N?u tr? ?n b?t s?a, sau khi qu?y chín b?t ?? b?t nóng, m? khu?y thêm s?a vào cho tr? ?n. Bé ?n b?t th?t hay tr?ng, m? cho thêm m?t qu? tr?ng gà ho?c 10 g th?t vào n?u l?n b?t. Khi tr? quen thì t?ng lên 2 thìa cà phê th?t (kho?ng 20 g) ho?c m?t qu? tr?ng. 

?? b? sung canxi, t? tháng th? 6 bé có th? ?n ???c h?i s?n. Khi bé b?t ??u ?n, ch? c?n m?t thìa cà phê th?t cá hay tôm xay nh?, sau ?ó m?i t?ng d?n lên. T? 7 tháng tu?i, bé ?n ???c t?t c? th?c ph?m gi?ng ng??i l?n, ch? khác v? s? l??ng và cách ch? bi?n. Tôm là th?c ?n giàu ??m và canxi. T? tháng th? 7 tr? ?i các bà m? có th? cho con ?n tôm ??ng, tôm bi?n.

Giai ?o?n này bát b?t c?a tr? c?n có ?? 4 nhóm th?c ph?m: B?t - ???ng (có trong tinh b?t g?o), ??m (th?t, cá, tr?ng, tôm, cua), ch?t béo (d?u, m?), vitamin và khoáng (trong các lo?i rau, c?).

Ph??ng Trang

Ngu?n Vnexpress

Tin mới hơn:

Video

Các chính sách

H??ng d?n mua hàng

B?o m?t thông tin khách hàng

H́nh th?c thanh toán và chính sách v?n chuy?n

Chính sách b?o hành và ??i tr? hàng

Ph??ng th?c thanh toán

logo-paypal

CÔNG TY C? PH?N ??I PHÁT

Tr? s? chính: ???ng TS3, KCN Tiên S?n, B?c Ninh

?i?n tho?i: 0241 373 4786 | Fax: 0241 373 4796

V?n pḥng ??i di?n: P802, Ṭa nhà 143 ??c Ng?, Ba ?́nh, Hà N?i

?i?n tho?i: 04 6267 3666 | Hotline: 094 605 3456

Email: info@daiphatjsc.com.vn