D?u -liu ch?a nhi?u dinh d??ng quan tr?ng r?t c?n thi?t cho s? pht tri?n c?a b. M?t vi nghin c?u ? pht hi?n ra r?ng nh?ng b m? th??ng xuyn s? d?ng d?u -liu su?t qu trnh mang thai th??ng sinh ra nh?ng ??a tr? c ph?n x?, chi?u cao v cn n?ng t?t h?n. D??i ?y l m?t vi cng d?ng c?a d?u -liu v?i em b c?a b?n.

dau-oliu2

      

D?u -liu ??i v?i To bn

D?u -liu l m?t nguyn li?u r?t t?t ?? ch?a ch?ng to bn ? em b

H? th?ng tiu ha ? tr? v?n ?ang pht tri?n, chnh v v?y n v cng nh?y c?m ??i v?i b?t k s? thay ??i nh? no trong kh?u ph?n ?n. V th?, em b c?a b?n r?t d? b? m?c ch?ng to bn v ?i ngoi trong m?t vi tu?n. D?u liu l m?t nguyn li?u t? nhin tuy?t v?i ?? kch thch h? tiu ha c?a b, gip h? tr? ???ng ru?t v ??y li ch?ng to bn m?t cch t? nhin. Tuy nhin, khi s? d?ng d?u liu cho b, b?n nn nh? ch? s? d?ng m?t l??ng ph h?p v?i b.

N?u b?n cho em b u?ng s?a cng th?c, em b c?a b?n s? r?t d? m?c ch?ng to bn. Trong tr??ng h?p ?, d?u liu c?ng l m?t gi?i php t?t nh?t ?? ??y li hi?n t??ng ny. S?a cng th?c kh ???c tiu ha h?n s?a m?, ?y l l do chnh khi?n em b m?c to bn.

M?c d d?u liu hon ton t? nhin v khng gy ?nh h??ng, nh?ng ?? s? d?ng th?t hi?u qu? v an ton m khng khi?n b?n lo l?ng, b?n nn t?i bc s? ?? nh?n ???c l?i khuyn t?t nh?t.

        

     D?u -liu ??i v?i cc v?n ?? v? da

     S? d?ng d?u liu ?? massage cho b khng ph?i l m?t l?a ch?n hon h?o, nh?ng n r?t h?u ch khi dng trong cc tr??ng h?p gi?i quy?t v?n ?? v? da ? tr?.

-       H?m t: d?u liu ???c coi nh? m?t ph??ng thu?c t? nhin t?t nh?t khi gi?i quy?t v?n ?? h?m t v cc v?n ?? v? da khc. H?n h?p 2 ph?n d?u liu v 1 ph?n n??c c th? lm xoa d?u cc n?t h?m ? tr?


     Nh?ng cng d?ng khc c?a d?u -liu

      Ngoi nh?ng tc d?ng trn, d?u liu cn r?t h?u ch trong m?t vi v?n ?? lin quan ??n s?c kh?e khc

  • D?u liu c ch?a cc axit bo kh gi?ng v?i s?a m?
  • Nhi?u nghin c?u ch? ra r?ng d?u liu c tc ??ng tch c?c t?i s? pht tri?n c?a tr? v h? tr? s? pht tri?n c?a x??ng v c?
  • Vitamin E trong d?u liu h? tr? b m? trong qu trnh mang thai v sinh ??, gip m? ch?ng l?i qu trnh xy ha, duy tr thai k? an ton, cho b cho ??i kh?e m?nh

D?u liu r?t t? nhin, mang nh?ng cng dung tuy?t v?i ??i v?i s?c kh?e, d v?y, n v?n c nh?ng ph?n ?ng khc nhau ??i trn cc c? th? khc nhau. Chnh v th? ?? ??m b?o hi?u qu? s? d?ng an ton v cao nh?t, b?n nn ni chuy?n v?i bc s? tr??c khi s? d?ng d?u liu cho em b.

                                 Ngu?n: D?ch

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video

Cc chnh sch

H??ng d?n mua hng

B?o m?t thng tin khch hng

Hnh th?c thanh ton v chnh sch v?n chuy?n

Chnh sch b?o hnh v ??i tr? hng

Ph??ng th?c thanh ton

logo-paypal

CNG TY C? PH?N ??I PHT

Tr? s? chnh: ???ng TS3, KCN Tin S?n, B?c Ninh

?i?n tho?i: 0241 373 4786 | Fax: 0241 373 4796

V?n phng ??i di?n: P802, Ta nh 143 ??c Ng?, Ba ?nh, H N?i

?i?n tho?i: 04 6267 3666 | Hotline: 094 605 3456

Email: info@daiphatjsc.com.vn