Lá»—i
  • XML Parsing Error at 1:82. Error 9: Invalid character

Trong nh?ng n?m ??u ??i, tr? có h? tiêu hóa kh?e m?nh m?i d? h?p thu ch?t dinh d??ng, t?ng c??ng h? mi?n d?ch và phát tri?n toàn di?n.

Th?c s?, bác s? Lê Quang Thanh, Giám ??c B?nh vi?n T? D? TP HCM chia s? v? m?i liên h? m?t thi?t gi?a h? tiêu hóa kh?e m?nh và m?t trí năo phát tri?n toàn di?n.

- Vai tṛ c?a h? tiêu hóa ??i v?i s? phát tri?n trí năo c?a bé trong nh?ng n?m ??u ??i nh? th? nào, th?a ông?

- H? tiêu hoá ?óng vai tṛ quan tr?ng trong quá tŕnh phát tri?n th? ch?t c?a tr? s? sinh và tr? nh?. Tuy nhiên, ngoài ch?c n?ng x? lư và h?p thu th?c ?n, h? tiêu hóa c̣n ?óng góp 70-80% vào s?c ?? kháng và 100% n?ng l??ng cho tr? sinh tr??ng và ?nh h??ng không nh? ??n s? phát tri?n trí năo c?a tr? trong nh?ng n?m ??u ??i. C? th?, các d??ng ch?t c?n thi?t cho năo bé phát tri?n nh? ARA, DHA, choline ph?i thông qua cánh c?a h? tiêu hóa m?i có th? ph?c v? cho nhu c?u phát tri?n trí năo c?a bé. Nh? v?y, h? tiêu hóa kh?e m?nh là n?n t?ng quan tr?ng ?? bé có th? phát tri?n trí năo toàn di?n trong nh?ng n?m ??u ??i.

polyad

H? tiêu hóa kh?e m?nh là n?n t?ng quan tr?ng ?? bé có th? phát tri?n trí năo toàn di?n trong nh?ng n?m ??u ??i.

- Có nhi?u tr? tiêu hóa kém, không h?p thu t?t ch?t dinh d??ng trong s?a ho?c th?c ?n. Lư do v́ sao?

- H? tiêu hoá có 2 c? ch? ?nh h??ng ??n s? phát tri?n trí năo c?a tr?. M?t là tr?c ti?p cung c?p d??ng ch?t giúp cho năo b? phát tri?n nh? axit folic, s?t, k?m, canxi, photolytic, DHA, ARA, omega3, omega 6. Hai là tác ??ng gián ti?p thông qua tr?c năo ru?t ?? giúp c? 2 c? quan ho?t ??ng t?t h?n.

Tuy nhiên, trong nh?ng n?m ??u ??i, h? tiêu hoá c?a bé có ho?t ??ng c?a men lactase (lo?i men dùng ?? tiêu hóa ???ng lactose) ch? ? m?c 70% d?n ??n t́nh tr?ng khó tiêu hoá lactose. Bên c?nh ?ó, ho?t ??ng c?a men enterokinase (men tiêu hóa ??m) ch? ? m?c 25% và ho?t ??ng c?a men pepsin ch? ??t ? m?c 50% lúc 7 tháng, gây nên t́nh tr?ng khó tiêu hoá ??m. Do ?ó tr? s? sinh và tr? nh? có th? g?p t́nh tr?ng kém tiêu hóa ??m và ???ng lactose là nguyên nhân khi?n tr? không h?p thu t?t ch?t dinh d??ng trong s?a hay th?c ?n.

polyad

Giai ?o?n t? 0 -6 tu?i, h? tiêu hóa c?a tr? non y?u nên d? m?c ph?i các tri?u ch?ng r?i lo?n tiêu hóa nh?.

- Tr? b? r?i lo?n tiêu hóa s? ?nh h??ng nh? th? nào ??n năo b?? 

- Trong giai ?o?n t? 0-6 tu?i, h? tiêu hóa c?a tr? c̣n non y?u nên d? m?c ph?i các tri?u ch?ng r?i lo?n tiêu hóa nh? nh? nôn tr?, ??y h?i, tiêu ch?y, táo bón, qu?y khóc không rơ nguyên nhân. Theo nghiên c?u g?n ?ây c?a Ipsos Vi?t Nam (Công ty Nghiên c?u Th? tr??ng ?a Qu?c gia), 93% các m? nh?n th?y con ḿnh có các tri?u ch?ng trên. ??c bi?t ph? bi?n ? tr? sinh m? và sinh non. ?i?u này khi?n cho tr? nh? b? h?n ch? kh? n?ng h?p thu các d??ng ch?t quan tr?ng nh? DHA, ARA, choline, i?t t? ?ó ?nh h??ng ??n quá tŕnh phát tri?n trí năo toàn di?n.

- Th?i ?i?m nào quan tr?ng nh?t cho trí năo bé phát tri?n? 

- Các m? c?n bi?t, giai ?o?n t? 0-6 tu?i là giai ?o?n vàng c?a quá tŕnh phát tri?n trí năo c?a bé, bé s? b? l? c? h?i phát tri?n trí năo t?i ?u và t?i ?a n?u giai ?o?n này không ???c ?áp ?ng ?úng và ?? các d??ng ch?t c?n thi?t.

- M? c?n làm ǵ ?? giúp con phát tri?n t?i ?a trong giai ?o?n vàng?

- Bên c?nh vi?c cung c?p ??y ?? các d??ng ch?t cho s? phát tri?n trí năo c?a bé, m? c?n ph?i luôn ??m b?o h? tiêu hoá c?a bé luôn ho?t ??ng t?t, nh? ?ó bé s? h?p th? và tiêu hoá các d??ng ch?t mà m? cung c?p m?t cách d? dàng h?n.

Trong 2 n?m ??u ??i, s?a m? luôn ???c khuyên là ngu?n dinh d??ng t?t nh?t cho bé. Tuy nhiên, trong các giai ?o?n phát tri?n v? sau, ho?c trong tr??ng h?p bé c?n dùng các s?n ph?m dinh d??ng b? sung, m? c?n cho bé s? d?ng nh?ng s?n ph?m s?a có ch?a ??m ???c c?t nh? hay c̣n g?i là ??m th?y phân m?t ph?n v?i t? l? ??m Whey: casein là 60:40 và gi?m l??ng ???ng lactose ??n m?c phù h?p ?? giúp bé tiêu hoá d? dàng h?n.

T? Linh

Enfagrow A+ Gentle Care là ḍng s?n ph?m dinh d??ng ch?a hàm l??ng DHA và ARA ???c ??c ch? h? tr? phát tri?n trí năo t?t h?n và d? tiêu hóa dành cho h? tiêu hóa nh?y c?m c?a tr? nh?. S?n ph?m có thành ph?n ??m ???c c?t nh? cùng hàm l??ng lactose v?a ??, giúp tr? h?p thu và tiêu hoá d? dàng h?n. 

Thông tin chi ti?t liên h? t?i hotline: 1900 6602 ho?c t?i website.

Ngu?n Vnexpress

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Video

Các chính sách

H??ng d?n mua hàng

B?o m?t thông tin khách hàng

H́nh th?c thanh toán và chính sách v?n chuy?n

Chính sách b?o hành và ??i tr? hàng

Ph??ng th?c thanh toán

logo-paypal

CÔNG TY C? PH?N ??I PHÁT

Tr? s? chính: ???ng TS3, KCN Tiên S?n, B?c Ninh

?i?n tho?i: 0241 373 4786 | Fax: 0241 373 4796

V?n pḥng ??i di?n: P802, Ṭa nhà 143 ??c Ng?, Ba ?́nh, Hà N?i

?i?n tho?i: 04 6267 3666 | Hotline: 094 605 3456

Email: info@daiphatjsc.com.vn